readout of secretary mattis meeting with uzbekistan president..the two-way.
.
    .